Privacybeleid

PRIVACYVERKLARING VAN DE COMMISSIE JURIDISCHE BIJSTAND (CJB) DENDERMONDE

Inwerkingtreding van deze privacyverklaring: 15.05.2018

Algemeen

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van uw persoonsgegevens door Commissie Juridische Bijstand tijdens alle interacties met de Commissie Juridische Bijstand, bijvoorbeeld wanneer u onze website bezoekt, gebruik maakt van onze dienstverlening, u zich abonneert op onze nieuwsbrieven, u contact opneemt met onze advocaten, medewerkers of secretariaat, enzovoort.

Commissie Juridische Bijstand neemt uw privacy ernstig. Zij verwerkt de verkregen persoonsgegevens in overeenstemming met de beginselen inzake de verwerking van persoonsgegevens en de verplichtingen opgelegd door de Europese Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, hetzij “de algemene verordening gegevensbescherming” (“AVG”) of “General Data Protection Regulation” (“GDPR”).

Zo verwekt de Commissie Juridische Bijstand de verkregen persoonsgegevens rekening houdende met de beginselen waaraan elke gegevensverwerking moet voldoen, met name

a) De persoonsgegevens worden verwerkt op een wijze die ten aanzien van de betrokkene rechtmatig, behoorlijk en transparant is („rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie”);

b) De persoonsgegevens worden slechts verzameld voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden. De Commissie Juridische Bijstand verwerkt deze niet verder op een met die doeleinden onverenigbare wijze („doelbinding”);

c) De persoonsgegevens moeten toereikende zijn, ter zake dienend en beperkt tot wat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt („minimale gegevensverwerking”);

d) De persoonsgegevens moeten juist zijn en zo nodig worden geactualiseerd; de Commissie Juridische Bijstand neemt alle redelijke maatregelen om de persoonsgegevens die, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt, onjuist zijn, onverwijld te wissen of te rectificeren („juistheid”);

e) De persoonsgegevens moeten worden bewaard in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen niet langer te identificeren dan voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt noodzakelijk is; persoonsgegevens mogen voor langere perioden worden opgeslagen voor zover de persoonsgegevens louter met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden worden verwerkt overeenkomstig artikel 89, lid 1, mits de bij deze verordening vereiste passende technische en organisatorische maatregelen worden getroffen om de rechten en vrijheden van de betrokkene te beschermen („opslagbeperking”);

f) Door het nemen van passende technische of organisatorische maatregelen moeten persoonsgegevens op een dusdanige manier worden verwerkt dat een passende beveiliging ervan gewaarborgd is, en dat zij onder meer beschermd zijn tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging („integriteit en vertrouwelijkheid’”).

Wie is er verwerkingsverantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens ?

Commissie Juridische Bijstand van Dendermonde, met maatschappelijke zetel gevestigd te 9200 Dendermonde, Franz Courtensstraat 1 en met KBO onder nummer 0826.330.924 is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens.

De volgende persoon werd aangesteld binnen onze onderneming om deze gegevensbescherming te waarborgen:

Mr. Pieter PAUWELS
Frans Van Havermaetstraat 36
9100 Sint Niklaas
T +32 (0)3 776 57 73

Welke persoonsgegevens verwerken we?

Onder persoonsgegevens verstaan we alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke (levende) persoon.

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

U bent advocaat:

 • Naam, voornaam, bedrijfsnaam, e-mailadres en telefoonnummer, faxnummer, KBOnummer, rijksregisternummer, geboortedatum, privé-adres, familiale gegevens
 • Attest goed gedrag en zeden bij opname
 • Gegevens ivm diploma’s en opleidingen
 • Bankrekeningnummers
 • Website, social media account

U bent een andere betrokkene, de volgende persoonsgegevens in voorkomend geval:

 • Naam, voornaam, e-mailadres en telefoonnummer, faxnummer, rijksregisternummer, geboortedatum, privé-adres, familiale gegevens

Voor welke doelen zijn uw persoonsgegevens bestemd, en op welke toelaatbaarheidsgrond worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Doelen

De verkregen persoonsgegevens worden voor de volgende doeleinden gebruikt om:

 • met u in contact te kunnen treden
 • om onze wettelijke verplichtingen na te leven met name de taken die de wetgever aan de Commissie Juridische Bijstand heeft toevertrouwd waaronder niet limitatief:
  • organisatie CJB
  • organisatie permanentiediensten
  • verslaggeving aan de Vlaamse Overheid
  • ontvangen en behandelen van klachten

De niet-direct identificeerbare persoonsgegevens verkregen via Google Analytics doordat u onze website bezoekt, zoals het type van webbrowser, het operating system van de computer die je gebruikt, je IP-adres, enz.

Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om ons toe laten onze website beter te organiseren en te verbeteren.

Toelaatbaarheidsgronden

 1. Toestemming
 2. Contractuele noodzaak
 3. Wettelijke verplichting
 4. Algemeen belang en openbaar gezag
 5. Gerechtvaardigd belang

Wie ontvangt uw persoonsgegevens?

De door ons verwerkte persoonsgegevens zijn in beginsel niet toegankelijk voor derden en worden louter intern gebruikt door de Commissie Juridische Bijstand. Niettemin doet de Commissie Juridische Bijstand een beroep op derden voor bepaalde (technische) diensten, zoals webhosting, het organiseren van mailing campagnes, het gebruik van specifieke beheersoftware, cloudcomputing, ITC-ondersteuning in welk kader deze derden toegang hebben tot uw persoonsgegevens. De Commissie Juridische Bijstand heeft met elk van deze dienstverstrekkers die ten behoeve van Commissie Juridische Bijstand de gegevens verwerkt, afzonderlijke verwerkersovereenkomsten afgesloten.

Uitsluitend binnen het kader van de normale dienstverlening van de Commissie Juridische Bijstand is het mogelijk dat bepaalde persoonsgegevens uitgewisseld worden met de volgende categorieën van ontvangers:

 • Advocaten
 • Andere balies en de Orde van Vlaamse Balies
 • Rechtbanken en administratieve rechtscolleges
 • Administratieve overheden

Daarnaast geeft de Commissie Juridische Bijstand uw persoonsgegevens niet door aan andere derden tenzij wanneer wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Worden uw gegevens doorgegeven aan een derde land buiten de Europese Economische Ruimte?

Neen

Opslagtermijn van uw persoonsgegevens.

De persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de dienstverlening tussen Commissie Juridische Bijstand en de betrokkene worden bewaard tot minstens vijf jaar na het vervullen van de taak of zolang nodig als de wet vereist.

Uw rechten als betrokkene.

Als natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens worden verwerkt door de Commissie Juridische Bijstand, heeft u de volgende rechten:

 • Het recht om inzage van uw persoonsgegevens
 • Het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens
 • Het recht op wissen van uw persoonsgegevens
 • Het recht op beperking van persoonsgegevens
 • Het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken
 • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid

Verwerkingen gebaseerd op toestemming.

Wanneer de verwerking van de persoonsgegevens op toestemming is gebaseerd, heeft u als betrokkene het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

Recht om klacht in te dienen.

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door de Commissie Juridische Bijstand , kan u contact opnemen met de Commissie Juridische Bijstand stuurt u een aangetekende brief aan de Commissie Juridische Bijstand , Franz Courtensstraat 1, 9200 Dendermonde.

U heeft als betrokkene steeds het recht om klacht in te dienen bij deGegevensbeschermingsautoriteit (GBA), Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel (02/274.48.00 of contact@apd-gba.be).

Bestaan van geautomatiseerde individuele besluitvorming.

De Commissie Juridische Bijstand verwerkt geen persoonsgegevens met het oog op geautomatiseerde individuele besluitvorming, met inbegrip van profiling.

Verwerkingen voor een andere doel dan dat waarvoor de persoonsgegevens werden verzameld.

Wanneer de Commissie Juridische Bijstand voornemens is uw persoonsgegevens verder te verwerken voor een ander doel dan dat waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, zal Commissie Juridische Bijstand de betrokkene vóór die verdere verwerking informatie verstrekken over dat andere doel en alle relevante verdere informatie.

Commissie voor Juridische Bijstand Dendermonde

Franz Courtensstraat 1
9200 Dendermonde

Tel. 052 21 71 83

BE0826.330.924